Zapojte sa do súťaže a vyhrajte traktor TYM-Branson 5025C od spoločnosti KOCHT, s.r.o.

Pridal: kocht.sk

Tento multifunkčný pomocník – traktor 5025C je presne to, čo chcete mať vo svojom hospodárstve! Oceníte jeho výkon a konštrukčné prevedenie, ktoré z neho robia naozaj spoľahlivého pomocníka, či už na cestách alebo na poli.

Ak si chcete rozšíriť váš vozový park o tento výkonný stroj, stačí urobiť nasledovné – a to zapojiť sa do súťaže v rámci relácie Farmárska revue:

Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare TRAKTOR(medzera) A alebo B so správnou odpoveďou na súťažnú otázku:

Koľko rokov spoločných skúseností s výrobou traktorov prináša spojenie značiek TYM a BRANSON?

A) Viac ako sto rokov

B) Menej ako sto rokov

Výhrou v súťaži je traktor TYM-Branson 5025C v hodnote 35399,- eur s DPH. Výhru do súťaže poskytuje spoločnosť KOCHT s.r.o. Súťaž prebieha v období od 15.4. 2023 do 19.6.2023. Každému kto sa zapojí vyššie uvedeným spôsobom do súťaže bude zaslaná spätná SMS, pričom cena spätnej SMS je 1,60 eur s DPH. Úplné podmienky súťaže si môžete prečítať nižšie v texte.

A aké sú prednosti tohto malotraktora? Najmä jeho úsporný a tichý ECO motor, ktorému sekunduje až 12-rýchlostná mechanická plne synchronizovaná prevodovka s reverzom, s ktorým rýchlo meníte smer jazdy bez nutnosti preraďovania cez rýchlostnú páku, výbavu dopĺňa samozrejme odpojiteľný pohon prednej nápravy s uzávierkou zadného diferenciálu. Tento kompaktný traktor láka však aj svojou plne klimatizovanou kabínou s rádiom či bohatou ponukou príslušenstva. Viac informácií nájdete TU alebo nás kontaktujte cez formulár a radi odpovieme na všetky vaše otázky, ponúkame i vyskúšanie zdarma na vašom pozemku!

ŠTATÚT

SMS SÚŤAŽE „VYHRAJ TRAKTOR“

1. Úvodné ustanovenia

Názov súťaže:

SMS súťaž Kosačka (ďalej len „súťaž“).

Forma súťaže:

Vedomostná SMS súťaž podľa § 847 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Vyhlasovateľ súťaže:

Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“)

SMS súťaž bude vysielaná na televíznej programovej službe Jednotka a Dvojka

Súťaž technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO 35 830 387 .

Obdobie súťaže:

Súťaž prebieha v období od 15.4. 2023 do 19.6.2023.

Zámer súťaže:b zvýšiť atraktivitu programu a interaktivitu s divákom, podnietiť záujem o sledovanie programu,

Propagácia súťaže:

SMS súťaž bude propagovaná v programe Farmárska revue, upútavkami a na sociálnych sieťach.

2. Všeobecné ustanovenia

Podmienky účasti:

Do SMS súťaže sa môžu zapojiť všetci diváci a poslucháči RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže. Do súťaže sa môžu zapojiť diváci a poslucháči RTVS, ktorí využívajú siete slovenských mobilných operátorov a to, výlučne prostredníctvom mobilného telefónu cez SIM kartu zaslaním SMS na číslo 6675 v tvare TRAKTOR(medzera) A alebo B. Každému kto sa zapojí vyššie uvedeným spôsobom do súťaže bude zaslaná spätná SMS, pričom cena spätnej SMS je 1,60 eur s DPH. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Rozhlasu a televízie Slovenska, zamestnanci spoločnosti Media RTVS, s.r.o. a zamestnanci spoločnosti A SMS s.r.o. V prípade, že do súťaže zašle SMS osoba mladšia ako 18 rokov, takáto osoba bude automaticky vylúčená zo súťaže.

Pravidlá súťaže a vyhodnotenie

 1. Účastníkom SMS súťaže sa stáva každý, kto pošle SMS odpoveď na vedomostnú otázku v tvare podľa bodu „Podmienky účasti“, okrem osôb mladších ako 18 rokov.
 2. Do žrebovania o výhru bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý pošle SMS v správnom tvare počas súťažného obdobia so správnou odpoveďou na vedomostnú otázku.
 3. Výherca hlavnej výhry bude vyžrebovaný po skončení súťaže a uverejnený v relácii Farmárska revue do konca júna 2023 a/alebo na sociálnych sieťach RTVS.
 4. Žrebovanie výhercov výhier sa uskutočňuje elektronicky – formou náhodného výberu funkciou RANDOM.
 5. Počet zaslaných SMS od jednotlivého účastníka súťaže nie je obmedzený.
 6. Účasťou v súťaží udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47 232 480 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel: vyhodnotenie súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, číslo telefónu).
 7. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie do 30.6.2023.Po uvedenom období budú osobné údaje súťažiacich mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie informácie na www.rtvs.org alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.

Výhra :

Výhrou v súťaži je traktor TYM-Branson 5025C v hodnote 35 399,- eur s DPH. Výhru do súťaže poskytuje spoločnosť KOCHT s.r.o., IČO 51 010 810.

Odovzdanie výhry:

Odovzdanie výhry zabezpečí partner súťaže spoločnosť KOCHT, s.r.o. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky na telefónnom čísle, z ktorého poslali SMS.

Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nejasnosťami týkajúcimi sa vlastníckeho práva na výhru. Spory o vlastnícke právo na výhru nebudú mať vplyv na odovzdanie výhry osobe spĺňajúcej požiadavky stanovené v tomto štatúte, t. j. osobe, ktorá sa preukáže mobilným telefónom resp. SIM kartou, z ktorého bola odoslaná výherná SMS a ktorá splní podmienky získania výhry.

Daňový režim:

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. Túto daň je výherca povinný uhradiť.

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za žiadne následky či vzniknutú škodu v súvislosti s nesplnením si tejto povinnosti súťažiacim.

Ostatné ustanovenia :

 1. Vecné plnenie poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné nahradiť peňažným plnením.
 2. Plnenia poskytnuté  v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
 3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje vyhlasovateľ.
 4. Zaslaním SMS do SMS súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.
 5. Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť, že vyhlasovateľ, technický zabezpečovateľ spoločnosť A SMS s.r.o. ani mobilní operátori nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom súťažiaci vždy dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie SMS komunikácie.
 6. V prípade neoverenia vlastníka mobilného telefónu, resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu v rámci obdobia 48 hodín po vyžrebovaní, výherca stráca nárok na získanie výhry a vyhlasovateľ má právo konečného rozhodnutia ako naloží s nepridelenou výhrou.

3. Záverečné ustanovenia

Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá súťaže a súťaž sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný štatút. Štatút súťaže je zverejnený na: www.rtvs.org/statuty-sutazi-rtvs.

Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovenia zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Veľa štastia v súťaži!

↑ Hore